پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4 این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند. دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.
 

پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4

تومان16,500,000.00

پرینتر ناخن ححرفه ای نیل گوگو مدل F4

 • تکنولوژی چاپ دیجیتال انواع طرح های دلخواه بر روی ناخن
 • دارای پاوربانک در داخل دستگاه
 • گارنتی یک ساله
 • پنج سال خدمات پس از فروش

34 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

مقایسه

توضیحات

پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4

 

این دستگاه هوشمند و حرفه ای قابل حمل و با کیفیت بالا، ترکیبی از فن آوری چاپ و هنر ناخن را ارئه می کند. که چاپگر ناخن را قادر به چاپ هرعکس و طرحی بر روی ناخن می کند.

دستگاه پرینتر ناخن توسط اپلیکیشنی که از طریق Wifi کار می کند، عملیات چاپ را کنترل می کند که این اپلیکیشن رایگان هست.

توضیحات:
پرینتر ناخن حرفه ای و هوشمند Nailgogo

پرینتر ناخن ححرفه ای نیل گوگو مدل F4 تکنولوژی چاپ دیجیتال انواع طرح های دلخواه بر روی ناخن دارای پاوربانک در داخل دستگاه گارنتی یک ساله پنج سال خدمات پس از فروش

چاپ طرحها با پرینتر ناخن روی سطح ناخن چقدر طول می کشد؟

 • یک کلیک برای شروع چاپ کافی هست.
 • برای انجام چاپ روی هر ناخن شما فقط 30 ثانیه زمان لازم دارید.
 • انتقال اطلاعات به صورت بی سیم صورت می گیرد.

طرز کار دستگاههای پرینتر ناخن با قابلیتهای بالا و حرفه ای

قابلیتهای دستگاه:

 1. آلیاژ آلومینیومی برّاق متالیک.
 2. دارای پاور بانک برای عملکرد مستقل دستگاه.
 3. اتصال از طریق وای فای.
 4. کوچک و قابل حمل.
 5. تشخیص خودکار سطح ناخن.

طرز کار دستگاههای پرینتر ناخن با قابلیتهای بالا و حرفه ای

خاصیت هوشمند دستگاه:

 • کاربری آسان و کیفیت بالا.
 • هوشمند است.

طرز کار دستگاههای پرینتر ناخن با قابلیتهای بالا و حرفه ای

پرینتر ناخن ححرفه ای نیل گوگو مدل F4 تکنولوژی چاپ دیجیتال انواع طرح های دلخواه بر روی ناخن دارای پاوربانک در داخل دستگاه گارنتی یک ساله پنج سال خدمات پس از فروش

خصوصیات دستگاه:

 • دستگاه ناخن هوشمند با قابلیت تشخیص هوشمند ناخن و اندازه آن فقط با یک کلیک.

 

 

پردازش بالای رنگ آمیزی توسط دستگاههای پرینتر ناخن Nailgogo

  رنگ آمیزی با پردازش بالا:
  توانایی نقّاشی با دقّت بالا در چاپ الگوهای ناخن نفیس و زنده برای شما

 

پرینترهای ناخن Nailgogo قابلیت پرینت تمامی انواع عکسهای و طرحهای دلخواه شما بر روی ناخن را دارند

برش خصوصی DIY :

شما می توانید هر نوع عکسی را اعم از عکسهای اینترنتی یا عکسهای طراحی شده یا عکسهای گرفته شده توسط موبایل را روی ناخن خود چاپ کنید.

پرینتر ناخن ححرفه ای نیل گوگو مدل F4 تکنولوژی چاپ دیجیتال انواع طرح های دلخواه بر روی ناخن دارای پاوربانک در داخل دستگاه گارنتی یک ساله پنج سال خدمات پس از فروش

دارای پاور سیّار:

داخل دستگاه دارای پاوربانک 4000Mah هست که به دستگاه این امکان را می دهد تا در هر نقطه ای و در هر زمانی بتوانید طرح دلخواه خود را روی ناخن چاپ کنید.

ابعاد کوچک این دستگاه پرینتر ناخن اجازه حمل ان به هر جایی را داده و شکل و شمایل زیبایی را به دستگاه بخشیده است.

کوچک و خوش طرح بودن دستگاه هم یکی از دلایلی هست که دستگاه را برای هر کسی جذّاب و راحت الاستفاده می کند.

 

پرینتر ناخن ححرفه ای نیل گوگو مدل F4 تکنولوژی چاپ دیجیتال انواع طرح های دلخواه بر روی ناخن دارای پاوربانک در داخل دستگاه گارنتی یک ساله پنج سال خدمات پس از فروش

 

برای آسودگی خیال و راختی شما در استفاده از دستگاه پرینتر ناخن، ما اجزاء و قطعات موردنیاز را نیز تامین می کنیم.

پرینتر ناخن ححرفه ای نیل گوگو مدل F4 تکنولوژی چاپ دیجیتال انواع طرح های دلخواه بر روی ناخن دارای پاوربانک در داخل دستگاه گارنتی یک ساله پنج سال خدمات پس از فروش

دستگاه در رنگ بندی های متنوّع و مختلفی طرّاحی و ساخته شده تا شما بتوانید رنگ و طرح دلخواه خود را خرید و استفاده کنید.

 

سؤالات متداول:

1. قبلا هرگز از دستگاه پرینتر ناخن استفاده نکرده ام، آیا به راحتی می توان استفاده اش را یاد گرفت؟

 • استفاده از این دستگاه خیلی آسان بوده و در چهار مرحله کار چاپ تکمیل می شود. شما می توانید در عرض 5 دقیقه استفاده از آن را به طور کامل یاد بگیرید.
 • کتابچه راهنمای استفاده از دستگاه و همچنین یلم راهنما به زبان انگلیسی موجود هست. و همچنین شما می توانید از طریق واتس اپ و اسکایپ با ما در تماس باشید. راهنمایی های لازم را 24 ساعته از مهندسین ما دریافت نمائید.

2. کیفیت دستگاه چگونه است؟

 • هر کالایی قبل از حمل و نقل به دقت بازرسی می شود و بازرسی کالا توسط شخص ثالث نیزبرای ما قابل قبول هست. دستگاههای ما دارای گواهینامه های ROHS ، CE و FCC هستند.خدمات بعد از فروش ما 24 ساعته پشتیبان شما خواهند بود.

3. ماندگاری عکس های چاپ شده چقدر است؟

 • اگر به درستی و خوب انجام دهید تا یک ماه ماندگاری خواهد داشت.
 • حدود 5-10 روز در صورت استفاده از پولیش ناخن.
 • حدود 10-20 روز در صورت استفاده از ژل ناخن.
 • ناخنها خیلی نازک و حساس هستند. ماندگاری بستگی به شرایط خود شخص نیز دارد که چگونه بتواند از طرح مراقبت کند.

  4. آیا این کار در شرایط امنی انجام می شود؟

 • روند نقاشی غیرلمسی و تماسی هست. نازل چاپی و ناخن ها فاصله مشخصی در حدود 3 میلی متر از یکدیگر دارند. و اسپری جوهرافشان روی سطح ناخن ها قرار می گیرد. بنابراین شما احساس ناراحتی در این روند نخواهید کرد.
 • ما همچنین برچسب محافظ سطح ناخن هم داریم که می تواند از سطح ناخن شما محافظت کند.

 

5.اگر تعداد بالاتری از دستگاه پرینتر ناخن را لازم داشته باشم آیا می توانم قیمت مناسب تری دریافت کنم؟

 

 • طبیعتا قیمتها بسته به تعدادی که میخرید متفاوت خواهد بود. ما بر حسب تعدادهای مختلف قیمتهای متفاوتی برای شما عرضه خواهیم کرد.

 

6. چند بار می توان با یک کارتریج و همچنین با یک ست لاک ژل پرینت انجام داد؟

 • هر کارتریج قابلیت چاپ 1000 ناخن را دارد.
 • با هر  ست  لاک ژل شما می توانید 150 تا 200 ناخن پرینت کنید. که این تعداد بسته به اینکه ناخن مورد چاپ چه سایزی داشته باشد متفاوت خواهد بود.

7. آیا دستگاه پرینتر ناخن برای سلامتی مضرّ است؟

 • ما به جای لاک ناخن از ژلهای خاص ناخن استفاده می کنیم. ژل های ناخن از رزین طبیعی خالص ساخته شده اند. که برای بدن انسان بی خطر و سازگار با محیط زیست است.
 • قبل از چاپ باید با ژل پایه پوشش داد که جنس آن از رزین هست. حتی ما از چسب ناخن برای پوشاندن سطح ناخن استفاده می کنیم.
 • کارتریج جوهراقشان هم مانند کارتریج هاس سایر پرینترها بوده و تمامی استانداردهای بین المللی را دارد.
 • انتخاب پولیش اولیه سالم و ایمن، کلید تضمین ایمنی و سلامت این کار هست.
 • همه لوازم جانبی آزمون MSDS را گذرانده اند.

8. آیا می توان از تصاویر تلفن همراه استفاده کرد؟ آیا می توانم عکس خودم را روی ناخنم چاپ کنم؟

 • بله. البته که می توانید هر تصویری را که خواستید چاپ کنید.

 

9. عمر کارتریج ها پرینتر ناخن چقدر است؟ اگر آن را استفاده و تمام کردم چه کار باید بکنم؟

 • هر کارتریج قابلیت چاپ بر روی 1000 ناخن را دارد. بعد از اینکه استفاده کرده و کارتریج را تمام کردید می توانید دوباره از طریق فروشگاههای ما آن را تهیه کنید. همچنین شما می توانید همه ژلهای مورنیاز را از خودمان تهیه کنید.

10. آیا فقط یک کارتریج برای چاپ طرحها و رنگهای مختلف با چاپگر ناخن کافی هست؟ همه رنگه را دارد؟

 • یک ماشین فقط به یک کارتریج تونر نیاز دارد که این کارتریج سه رنگ اصلی دارد و این سه رنگ می توانند با ترکیب باهم همه رنگها را تولید کنند.

11. آیا می توانم یک دستگاه به عنوان نمونه خریداری کنم؟

 • بله شما می توانید با قیمتی که برای مصرف کننده تعیین کررده ایم یک دستگاه خریداری کرده و استفاده یا تست نمائید.

12. آیا می توانم نماینده فروش شما در شهر خودم باشم؟

 • بله اگر شما بتوانید حداقل فروش ماهیانه مورد نظر ما در شهرتان را داشته باشید به عنوان نماینده ما در شهر خود فعالیت نمائید.

13.آیا پرینتر ناخن شما گواهینامه CE دارد؟

 • بله ماشین ما گواهینامه های CE ، FCC و ROHS را گذرانده است.

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 5.5 kg
ابعاد 30 × 30 × 30 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرینتر ناخن حرفه ای هوشمند رومیزی F4”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.